EN

Танилцуулга

    Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 98 дугаар захирамжаар Газрын шинэтгэлийн Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг дүрмийн хамт баталсан. 

Газрын шинэтгэлийн Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 112, 2021 оны 102, 2022 оны 46 дугаар захирамжаар тус тус өөрчлөлт орсон.

Зураг 1. Газрын шинэтгэлийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн

Зураг 2. Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

Дээш буцах