EN

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын хүний нөөцийн судалгаа

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газарт ажиллаж буй албан хаагчдыг насны үзүүлэлтээр  ангилж үзэхэд 35-44 насны албан хаагчид дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Зураг 1.2.3: Агентлагт ажиллаж байгаа албан хаагчид /насны байдлаар/

Зураг 1.2.4: Агентлагт ажиллаж байгаа албан хаагчдын ажилласан жил,

 төрийн албанд ажилласан жил

 

            Зураг 1.2.5: Агентлагт ажиллаж байгаа албан хаагчдын нас, хүйсийн байдлаар

 

Зураг 1.2.6: Агентлагт ажиллаж байгаа албан хаагчдын боловсролын байдал

Салбарын хэмжээнд 2020-2025 онд хэрэгжүүлэх “Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр”, “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдон дагалдан гарсан эрх зүйн баримт бичгийг агентлагийн албан хаагчид, орон нутгийн харьяа байгууллага, газрын мэргэжлийн байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөг тухай бүр хариуцсан ажлын чиглэлээр тогтмол өгч, салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг  хангах ажлыг удирдан зохион байгуулан ажиллаж ирсэн.

 Газрын харилцааны салбарын хэмжээнд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, нийслэл, дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны төрийн албан хаагчдын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, судалгааг дараах үзүүлэлтээр гаргасан болно.

Дээш буцах