EN

Кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх

Цахим систем

 • Газрын кадастрын чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудын цахим системд нэвтрэх бол  энд дарна уу.

Журам

 • Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 191 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, тэдгээрт хяналт тавих журам"-тай танилцах бол  энд дарна уу.

  Мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаалт

  Газрын кадастр”-ын чиглэлээр буюу

  • Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл
  • Газрын улсын бүртгэл
  • Газрын эдийн засгийн үнэлгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалтыг Хүснэгт 1-ээс харна уу.

  “Кадастрын зураг” үйлдэх Геодезийн тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

  Дээш буцах