EN

Хот байгуулалтын салбарт мөрдөгдөх эрх зүйн акт

Шифр

Нэр

Тушаал, тушаалын дугаар

1

БНбД 3.01.06-90

Барилгын орчны тохижилтын ажил

БНМАУ-ын Барилгын Яамны Сайдын 1990 оны 56 дугаар тушаалаар батлав.

2

БНбД 30-01-04

Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилт

ДБСайдын 2004 оны 130 дугаар тушаал

3

БНбД 30-02-07

Үйлдвэрийн газрын барилгажилтын ерөнхий төлөвлөгөө

БХБСайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 222 дугаар тушаалын Нэгдүгээр хавсралтаар батлав.

4

БД 30-101-05

Цөөн давхар сууц барих газрын төлөвлөлт, зохион байгуулалт, барилгажилт

БХБСайдын 2005 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 78 дугаар тушаалаар батлав.

5

БД 30-102-11

Хот тосгон ба суурин газрын гудамж талбай, зам талбайн гэрэлтүүлгийг төлөвлөх дүрэм

ЗТХБСайдын 2011 оны 71 дүгээр тушаал

6

БД 30-103-21

Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах заавар

БХБСайдын 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн Нэгдүгээр тушаалаар батлав.

7

СНиП II-97-76* СНиП II-97-76 М-80

Генералные планы сельско-хозяйственных предприятий

УБХ-ны 1987 оны 107 дугаар тогтоол

8

УББ 30-201-09

Хот, суурины дэвсгэр газарт хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ өгөх аргачилсан заавар

ЗТБХБСайдын 2010 оны 154 дүгээр тушаал

9

УББ 30-202-11

Хот, тосгонд улаан шугам төсөллөх ба тогтоох заавар

ЗТБХБСайдын 2011 оны 178 дугаар тушаал

Дээш буцах