EN

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Цахим систем

  • Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж, ахуйн нэгжүүдийн  цахим системд нэвтрэх бол  энд дарна уу.

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ /нэмэлт өөрчлөлт орсон хувилбар/

Дээш буцах