EN

Архив, мэдээллийн хэлтэс

Зорилго:

    Төрийн болон байгууллагын архивын үйл ажиллагаа, архивын баримтын тоо бүртгэл, нэгдсэн мэдээллийн сан хөмрөг, төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалт, геодезийн хэмжил зүйн лаборатори, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдалд нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;
  • Салбарын төрийн архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх;
  • Төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих, бусад байгууллага хэлтсүүдтэй хамтран ажиллах;
  • Салбарын төрийн архивт хадгалагдаж буй салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон түүхэн газрын зураг, холбогдох баримт материалыг архивын хосгүй үнэт зүйлд бүртгүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, түүх, соёлын үнэт баримт материал, өвийг хадгалж хамгаалах, олон нийтэд үйлчлэх, түгээх;
  • Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах;
  • Салбарын төрийн архивын эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, журам, заавар стандарт, гарын авлага боловсруулах, судалгаа, шинжилгээ хийх.

Архив, мэдээллийн хэлтэс

Төрийн нууцыг хадгалж, хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Геодези, байр зүйн зургийн мэдээллийн сан хөмрөг

Газар зохион байгуулалтын мэдээллийн сан хөмрөг

Агаар сансрын зургийн мэдээллийн сан хөмрөг

Кадастрын мэдээллийн сан хөмрөг

Байгууллагын баримтын сан хөмрөг

Геодезийн хэмжлийн багаж баталгаажуулалтын лаборатори

Хүснэгт 1.Архив мэдээллийн хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Архив, мэдээллийн төвийн дарга

Ж.Батсайхан

266712

119

2

Архив, кадастрын мэдээллийн сан хөмрөг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Мандхай

 

 

 

264212

 

 

 

118

3

Агаар, сансрын зураг, газар зохион байгуулалтын сан хөмрөг хариуцсан судлаач-архивч

Ө.Дуламсүрэн

4

Геодези, байр зүйн сан хөмрөг хариуцсан судлаач-архивч

С.Нарангэрэл

Дээш буцах