EN

ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ САЛБАРЫН 2022 ОНЫ АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР

Авилгатай тэмцэх төлөвлөгөө 2022 оны тайлан 

Дээш буцах