1. Ерөнхий газрын дарга

  1. Төрийн захиргаа, удирдлагын газар

   1. Хуулийн хэлтэс
   2. Салбарын архивын хэлтэс
  2. Газрын судалгаа шинжилгээ, бодлого төлөвлөлтийн газар

   1. Газрын мониторингийн хэлтэс
   2. Газар зохион байгуулалтын хэлтэс
   3. Кадастрын хэлтэс
   4. Газрын биржийн хэлтэс
  3. Орон зайн өгөгдөл, дэд бүтцийн газар

   1. Мэдээлэл технологийн хэлтэс
   2. Геодези, зураг зүйн хэлтэс
  4. Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

  5. Салбарын хяналт шалгалтын хэлтэс