Үйл ажиллагааны чиглэл

Хяналт шалгалтын эрх зүйн орчин

-ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail/500

-ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail/12695

-ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ https://www.legalinfo.mn/mn/detail/12696

-ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16532518180401

ЭРСДЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хяналт шалгалтын объектыг эрсдэлийн ангилалд хамааруулах шалгуур, үзүүлэлт https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=17048263166681

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

35.1. кодтой “Өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх олголтыг шалгах хяналтын хуудас”

35.2. кодтой “Хот тосгон, бусад суурин газарт газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгах хяналтын хуудас”

35.3. кодтой “Хөдөө аж ахуйн зориулалтаар газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгах хяналтын хуудас”

35.4. кодтой “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барих, ашиглах үед хийгдэх геодезийн ажлыг шалгах хяналтын хуудас”

35.5. кодтой “Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Газар, геодези, зураг зүйн салбарын 2024 онд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт

СУРГАЛТ

Хариуцлагатай газрын харилцаа аяны төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн 6 дүүргийн иргэдэд салбарын хууль тогтоомжийг сурталчлах сургалтыг зохион байгуулсан.

 image  image  image  image  image

ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАХ

Call center: 1900-0101