Агентлагийн үйл ажиллагааны стратеги

Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар

Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь Газрын тухай хууль тогтоомж, “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-д тусгагдсан газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Ерөнхий сайдад мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэн, хууль тогтоомжоор олгосон эрх хэмжээнд хамаарах асуудлаар мэдээлэл өгч үйлчилгээ үзүүлэх, газар зохион байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, орон зайн дэд бүтцийн чиглэлээр хууль тогтоомжид заасан асуудлаар салбар хоорондын уялдаа зохицуулалтаар хангах, төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл өгч, үйлчилгээ үзүүлэхэд  оршино.

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

Агентлаг нь дээрх эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд үйл ажиллагааны дор дурдсан стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

Газрын харилцаа ны чиглэлээр бодлого , чиглэл, стратеги , баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хууль тогтоомж ийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

Иргэд, олон нийтийн оролцоо, салбар хоорондын уялдааг хангасан, газар, байгалийн нөхцөл, нөөцийн мэдээлэлд суурилсан тогтвортой газар ашиглалтыг төлөвлөх, газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг эрхлэх

Газар, үл хөдлөх хөрөнгийг кадастрын хэмжилт, зураглал, хаягжилт, бүртгэлээр баталгаажуулах, байрлал д суурилсан мэдээллийн санг эрхлэх

Газрын биржий н үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээг өргөжүүлэн, нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж, салбар дундын суурь судалгаа, мониторингийн мэдээллийн сан байгуулж, газар хамгаалах, нөхөн сэргээх, газрын доройтлыг бууруулах үйл ажиллагааг эрхлэх

Орон зайн дэд бүтэц, геодезийн чиглэлээр бодлого чиглэл, стратеги , баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хууль тогтоомж ийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

Геодезийн бүх төрлийн сүлжээ, газрын зураг, сэдэвчилсэн тоон зураглалын тогтолцоог хөгжүүлж, газар зүйн нэрий н асуудал болон геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх;

Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, түгээх, ашиглах үйл ажиллагаатай холбогдсон бодлого, хууль эрх зүйн орчин, стандартын тогтолцоог бүрдүүлэх;

Төрийн захиргааны удирдлага, хүний нөөцийн манлайллыг хангах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ , үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах, гадаад, дотоод хамтын ажиллагаа г хөгжүүлэх , салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах ажлыг зохион байгуулах

Хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн төрөлжсөн төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх

Салбарын хууль, тогтоомж ийн хэрэгжилтийг хангуулах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн салбарын төрийн хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх;

Санхүү, хөрөнгө оруулалт, төсвийн төлөвлөлтөд шинжилгээ хийх, хянан батлах, төсвийн үр ашгийг дээшлүүлэх, санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх .

Үйл ажиллагааны гол зорилт

Агентлагийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилт тус бүрийн хүрээнд дор дурдсан үйл ажиллагааны гол зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

Үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүй, газрын кадастрын чиглэлээр бодлого, чиглэл, стратеги йг боловсруул ж батлуулах , хууль тогтоомжийн хэрэгж илтийг зохион байгуулах;

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүй, газрын кадастрын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил эрхлэх;

Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг харилцан уялдаатайгаар хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;

салбарын норм, стандарт, дүрэм, журмыг боловср онгуй болгох , бат луулах , хэрэгж илтийг зохион байгуулах , нэгдсэн удирдлага , мэргэжил арга зүйгээр хангах;

2.5.1.5.салбарын бодлого , салбар хоорондын уялдааг холбоог хангах, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах .

2.5. 2 .Үйл ажиллагааны стратегийн 2 д угаар зорилтын хүрээнд:

2.5. 2 . 1. газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлага , мэргэжил , арга зүй гээр хангах;

2.5. 2 . 2. улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах;

2.5. 2 . 3. аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, сум, нийслэл, дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд дүгнэлт өгөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

2.5. 2 . 4. газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн мэдээллийн санг хөгжүүлэх, эрхлэх;

2.5. 2 . 5. газар зохион байгуулалт ын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, эрхийг цуцлах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, гэрээний үүргийн биелэлтийн тайланг хүлээн авах, дүгнэх, мэдээллийн санг эрхлэх;

2.5. 2 . 6. засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэс болон улсын тусгай хэрэгцээний газрын газар зохион байгуулалтыг эрхлэх .

2.5. 3 .Үйл ажиллагааны стратегийн 3 д угаар зорилтын хүрээнд:

2.5. 3 . 1. газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэлийг улсын хэмжээнд эрхлэх, газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангилалд хамаарах газрыг тогтоох , ангиллын шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хяналт тавих;

2.5. 3 . 2. нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүрийг газар ашиглалтын зориулалт тус бүрээр газрын улсын бүртгэлд бүрэн хамруулж, газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийг нь баталгаажуулах, санхүү бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн баталгаа болгох, газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах;

2.5. 3 . 3. улсын хэмжээнд газрын кадастрын цахим систем, хот байгуулалтын кадастрын нэгдсэн системийг бүрдүүлэх, хөгжүүлэх, шинэ техник, технологийг судлах, нэвтрүүлэх, нэгдсэн удирдлага , мэргэжил, арга зүйгээр хангах;

2.5. 3 . 4. гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягийн мэдээллийн нэгдсэн системийг байгуулах, дундын мэдээллийг санг үүсгэн бусад байгуулагатай харилцан мэдээлэл солилцох, хөгжүүлэх

2.5. 3 . 5. газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах, түдгэлзүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, гэрээний үүргийн биелэлтийн тайланг хүлээн авах, дүгнэх, мэдээллийн санг эрхлэх .

2.5. 4 .Үйл ажиллагааны стратегийн 4 д үгээр зорилтын хүрээнд:

2.5. 4 . 1.улсын хэмжээнд газрын биржийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, газар хөгжүүлэх сан, газрын нөөц санг бүрдүүлэх

2.5. 4 . 2. газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх , хөгжүүлэх

2.5. 4 . 3. газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээллийг цуглуулах, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх;

2.5. 4 . 4. газрын татвар, төлбөрий г ногдуулах, хувь хэмжээг оновчтойгоор тогтоох , зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлага, мэргэжил арга зүйгээр хангах .

2.5. 5 .Үйл ажиллагааны стратегийн 5 д угаар зорилтын хүрээнд:

2.5. 5 . 1. улсын хэмжээнд газрын төлөв байдал, чанарт хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах;

2.5. 5 . 2. газрын нэгдмэл сангийн ангилал бүрээр газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулж, нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;

2.5. 5 . 3. газрын төлөв байдал, чанарын мониторин г, геологи, хүрээлэн буй орчн ы мэдээллийн салбар сан болон салбар дундын нэгдсэн сан эрхлэх, хэрэглээнд гаргах

2.5. 5 . 4. хөрсний хяналт-шинжилгээний улсын лабораторийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

2.5. 5 . 5 .доройтсон газрыг тодорхойлох, газар хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, хяналт тавих .

2.5. 6 .Үйл ажиллагааны стратегийн 6 д угаар зорилтын хүрээнд:

2.5. 6 . 1 орон зайн өгөгдөл, геодези, зураг зүйн чиглэлээр бодлого, чиглэл, стратеги йг боловсруул ж батлуулах , хууль тогтоомжийн хэрэгж илтийг зохион байгуулах;

2.5. 6 . 2. байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах ажлыг зохион байгуулах , орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, түгээх, ашиглах үйл ажиллагаатай холбогдсон бодлого, хууль эрх зүйн орчин, стандартын тогтолцоог бүрдүүлэх;

2.5.6.3. орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэгч болон хэрэглэгч байгууллагуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангах замаар орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн шинэлэг, баталгаатай, чанартай, бэлэн байдлыг ханган хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг бий болгох;

2.5.6.4. салбарын норм, стандарт, дүрэм, журмыг боловср онгуй болгох , бат луулах , хэрэгж илтийг зохион байгуулах , нэгдсэн удирдлага , мэргэжил арга зүйгээр хангах;

2.5.6.5.орон зайн өгөгдөл, геодези, зураг зүйн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил эрхлэх .

2.5. 7 .Үйл ажиллагааны стратегийн 7 д угаар зорилтын хүрээнд:

2.5. 7 . 1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндөр, гравиметрийн нэгдсэн сүлжээ байгуулж, зураглалын үндэслэлээр хангах, нутаг дэвсгэрийн хэлбэр хэмжээ, түүний таталцлын орныг тодорхойлох;

2.5. 7 . 2 .Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрийг төрөл бүрийн масштабтай газрын зураг (газар дээрх болон доорх), агаар, сансрын зургаар зурагжуулах, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн газрын зураг зохиох, шинэчлэх;

2.5. 7 . 3 .Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгох, шинээр тогтоох, солбицол, газар зүйн нэрийн зураг үйлдэх, мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлага , мэргэжил арга зүй гээр хангах

2.5. 7 . 4 .геодезийн хэмжил зүйн багаж, хэрэгслийн баталгаажилтын лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх;

2.5. 7 . 5 .геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах, түдгэлзүүлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, гэрээний үүргийн биелэлтийн тайланг хүлээн авах, дүгнэх, мэдээллийн са н бүрдүүлэх, судалгаа,  шинжилгээний   ажил эрхлэх .

2.5. 8 .Үйл ажиллагааны стратегийн 8 д угаар зорилтын хүрээнд:

2.5. 8 . 1. орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг стандартын дагуу бүрдүүлж, орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах, хөгжүүлэх, нийгэм, эдийн засгийн салбарт орон зайн мэдээллийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, үр ашгийг дээшлүүлэх, дүн шинжилгээ хийх боломж бүхий цахим системийг бий болгох;

2.5. 8 . 2. мэдээллийн технологи, газар зүйн мэдээллийн системийн дэвшилтэт технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх , хөгжүүлэх замаар салбарын хэмжээнд сүлжээ, техник, програм хангамж, системийн аюулгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангах;

2.5. 8 . 3. газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийн аюулгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хариуцах.

2.5. 9 .Үйл ажиллагааны стратегийн 9 д үгээр зорилтын хүрээнд:

2.5. 9 . 1.Төрийн албаны болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах замаар төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах

2.5. 9 . 2.байгууллага, нэгж, албан хаагчдын үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх

2.5. 9 . 3. салбарын хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох, бодлогыг хэрэгжүүлэх, чадавх ий г дээшлүүлэх , хүний нөөцийн мэдээллийн системийг эрхлэх

2.5. 9 . 4.салбар дундын хамтын ажиллагаа г хөгжүүлэх , хэрэгж илтийг зохион байгуулах , өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, үр ашгийг нэмэгдүүлэх , цахимд суурилсан мэдээлэл, лавлагаа ны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, сурталчлах.

2.5. 10 .Үйл ажиллагааны стратегийн 10 д угаар зорилтын хүрээнд:

2.5. 10 .1.хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох санал, төсөл боловсруулах, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;

2.5. 10 .2.хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих, тайлагнах;

2.5. 10 .3.захиргааны шийдвэр, албан бичгийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, хууль тогтоомжид нийцүүлэх, төрийн өмчийн болон бусад асуудлаар хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

2.5. 10 .4.хууль, хяналтын байгууллагад хянагдаж байгаа хэрэг, маргааны шийдвэрлэлтэд агентлагийг төлөөлж, хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, хамтран ажиллах.

2.5. 11 .Үйл ажиллагааны стратегийн 11 д үгээр зорилтын хүрээнд:

2.5. 11 . 1. салбарын төрөлжсөн төрийн архив ын үйл ажиллагааг эрхлэх

2.5. 11 . 2. салбарын төрийн архив т хадгалагдаж буй түүхэн газрын зураг, түүхэн газрын зураг, түүх, соёлын үнэт баримт материал, өвийг хадгалж хамгаалах, олон нийтэд үйлчлэх.

2.5. 12 .Үйл ажиллагааны стратегийн 12 д угаар зорилтын хүрээнд:

2.5. 12 . 1. улсын хэмжээнд газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн чиглэлээр төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх , хуулийн хэрэгжилтийг хангах;

2.5. 12 . 2. э рсдэлд суурилсан салбарын хяналт шалгалтын бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, дүгнэлт өгч, нэгдсэн удирдлагаар хангах, хяналт шалгалтын мэдээллийн сан эрхлэх

2.5. 12 . 3. эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хяналт шалгалты н ажлыг зохион байгуулах.

2.5. 13 .Үйл ажиллагааны стратегийн 13 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.5. 13 . 1. санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.

2.5. 13 . 2. хөрөнгө оруулалтын бодлогын хэрэгжилтийг хангаж , төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн урсгал болон хөрөнгө оруулалтын төсвийг төлөвлөх, хуваарилах, хяналт тавих .

Үйл ажиллагааны зорилт

Агентлагийн үйл ажиллагааны гол зорилт тус бүрийн хүрээнд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны зорилтыг тодорхойлж, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны стратеги, албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтод нарийвчлан тусгаж хэрэгжүүлнэ.