Газар эзэмших хүсэлт илгээх заавар

Egazar image

Газрын кадастрын нэгдсэн цахим систем www.egazar.gov.mn хуудаснаас өөрийн газартай холбоотой 72 төрлийн мэдээллийг авах бөгөөд дараах өргөдлүүдийг цахимаар илгээх боломжтой. Үүнд

 1. Шинээр газар эзэмших
 2. Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх
 3. Газар эзамших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах
 4. Газар эзамших эрхийн гэрчилгээг барьцаанд бүртгүүлэх, чөлөөлөх
 5. Эзэмшиж ашиглаж буй газрын зориулалт өөрчлөх
 6. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах
 7. Эзэмшиж, ашиглаж буй газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх
 8. Эзэмшил газраа хэсэгчлэн шилжүүлэх
 9. Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх дуусгавар болгох
 10. Эзэмшиж буй газраа өмчлөх
 11. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар авах
 12. Газрын кадастрын мэдээллийн санд барилга, хаяг дугаар бүртгүүлэх
 13. Нэгж талбар нэгтгэх, хуваах
 14. Газрын байршил өөрчлөх
 15. Газар эзэмшигч, ашиглагчийн оноосон нэр өөрчлөх
 16. Газрын эрхийн төрөл өөрчлөх
 17. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийг Нийслэлийн Засаг даргын захирамж болгох
 18. Хамтран эзэмшигч, нэмэх, хасах
 19. Газрын талбайн хэлбэр өөрчлөх
 20. Газар өмчлөх эрхийг эзэмших эрхрүү шилжүүлэх
 21. Газар өмчлөх эрхийг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх
 22. Төрөөс нөхөн олговортойгоор эргүүлэх авах
 23. Худалдах, худалдан авах гэрээний үндсэн дээр газар өмчилж авах

Egazar image

Egazar image

Egazar image

www.egazar.gov.mn хуудаснаас дараах лавлагаа, мэдээллүүдийг татаж авах боломжтой. Үүнд.

* Газар өмчилсөн эсэх лавлагаа

* Хамтран өмчилсөн эсэх лавлагаа

* Өмчилсөн газраа дуусгавар болгосон эсэх лавлагаа

* Өмчилсөн газрын татвараа төлсөн эсэх лавлагаа

* Газар өмчилж байсан эсэх лавлагаа

* Нэгж талбарын тодорхойлолт

* Барьцааны тодорхойлолт /Газраа барьцаалсан тохиолдолд/

* Тооцоо нийлсэн акт

* Кадастрын зураг

* Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ

* Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрээ

Egazar image