Эрхэм зорилго

Агентлагийн эрхэм зорилго нь газар, түүний нөөцийг тэнцвэртэй удирдах замаар одоо болон ирээдүй хойч үеийнхээ амьдрах, баялаг бүтээх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.