Салбарт хэрэгжиж буй хуулиуд
Төрөл Нэршил Холбоос
Монгол Улсын Үндсэн хууль МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ (legalinfo.mn)
Засгийн газрын тухай хууль МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn) Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
Төрийн албаны тухай хууль ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Хөдөлмөрийн тухай хууль ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ (legalinfo.mn)
Газрын тухай хууль ГАЗРЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль КАДАСТРЫН ЗУРАГЛАЛ БА ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Газрын төлбөрийн тухай хууль ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Геодези, зураг зүйн тухай хууль ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Хаягжуулалтын тухай хууль ХАЯГЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Захиргааны ерөнхий хууль ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ (legalinfo.mn)
Төсвийн тухай хууль ТӨСВИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Монгол Улсын хилийн тухай хууль МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль ХӨРС ХАМГААЛАХ, ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ (legalinfo.mn)
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Татварын ерөнхий хууль ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ (legalinfo.mn)
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Зөвшөөрлийн тухай хууль ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Зөрчлийн тухай хууль ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)