"БАРИЛГЫН ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ-ПАСПОРТЖУУЛАЛТ" САЛБАР ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ХӨТӨЛБӨР