Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөл /ХУГАЦАА ДУУССАН/

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөл

Нэршил         Файл          
1 Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал Файл
2 Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай Файл
3 Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга Файл
4 Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалгааны тайлан Файл
5 Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх ажлын тайлан Файл