ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САНГИЙН ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ /ХУГАЦАА ДУУССАН/

Газрын тухай хууль, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуульд заасны дагуу газрын нэгдмэл сангийн тооллого хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хөтлөх, өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааг нэгдсэн арга зүйгээр хангах зорилгоор “Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл хөтлөх журам”-ыг шинээр боловсрууллаа.

Иймд “Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл хөтлөх журам”-ын төсөлтэй танилцаж, дараах urantugs.b@gazar.gov.mn цахим шуудангаар 6 дугаар сарын 13-ны дотор саналаа илгээнэ үү. Журмын төслийг хавсаргав.

Кадастрын хэлтэс

Утас: 51-260785