EN

Ёс зүйн зөвлөл

Ёс зүйн зөвлөл

  • Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Ёс зүйн зөвлөл нь зөвлөлд гаргасан гомдол хүсэлтийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмын төсөлтэй танилцах бол энд дарна уу.

Ёс зүйн хороо

  • Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн А-62 тоот тушаалаар Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүн батлагдсан. Газрын даргын А-62 тоот тушаалтай танилцах бол энд дарна уу.
Дээш буцах