EN

Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтэс

Зорилго:

    Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрийн суурь судалгаа, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, мониторингийн үйл ажиллагааг эрхлэн, нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Газрын нэгдмэл сангийн ангилал бүрээр газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулах, тогтвортой үйл ажиллагааг хангах, улсын хэмжээнд нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргах;
  • Улсын хэмжээнд газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулах, газрын төлөв байдал, чанарын тогтвортой, гол үзүүлэлтүүдийг анхны хяналтад авсан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулж, нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргах;
  • Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн салбар дундын нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулж, хэрэглээнд гаргах;
  • Доройтолд орсон газруудыг тодорхойлох, газар хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
  • Суурь судалгаа, геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээллийн санг эрхлэх, хэрэглээнд гаргах;
  • Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон тариалангийн газрын нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах, хүчингүй болгохтой холбоотой бичиг баримтыг хүлээн авах, бүртгэх, хянах, эрх авсан хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, дүгнэлт өгөх, тайланг хүлээн авах, мэдээллийн сан хөтлөх;

Хүснэгт 1. Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Б.Энхгэрэл

265548

112

2

Газрын мониторингийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Анхбаяр

 263676

 

 

  108

 

3

Хөдөө аж ахуйн газрын мониторинг хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Мөнхцэцэг

4

Хот, тосгон, бусад суурины газрын мониторингийн хариуцсан мэргэжилтэн

Ш.Чимэдзаяа

5

Газрын мониторингийн цахим систем, суурь судалгааны мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 

Г.Золзаяа

6

Газрын доройтол, нөхөн сэргээлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Т.Оюунтөгс

Дээш буцах