EN

Усны сан бүхий газар

2.1.5.  Усны сан бүхий газар

Усны сан бүхий газар 660.9 мянган га буюу нийт газар нутгийн 0.4 хувийг эзэлж байна.

Усны сан бүхий газарт мөрөн, гол, горхи 221.3 мянган га буюу 33.5 хувийг, нуур, цөөрөм 423.8 мянган га буюу 64.1 хувийг, горхи, булаг, шанд 13.2 мянган га буюу 2.0 хувийг, мөнх цас, мөсөн гол 2.6 мянган га буюу 0.4 хувийг тус тус эзэлж байна /Зураг 2.1.5.1/.

Зураг 2.1.5.1: Усны сан бүхий газрын эзлэх хувь

Хүснэгт 2.1.5.1: Усны сан бүхий газрын өөрчлөлт /мян.га/

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал

2020

2021

Өөрчлөлт  /мян га/

V

Усны сан бүхий газар

660.9

660.9

0.0

1

Гол мөрний эзлэх газар

221.3

221.3

0.0

2

Нуур, цөөрөм, тойрмын эзлэх газар

423.8

423.8

0.0

3

Горхи, булаг, шандны эзлэх газар

13.2

13.2

0.0

4

Мөнх цас, мөсөн голын эзлэх газар

2.6

2.6

0.0

                Усны сан бүхий газрын хэмжээнд 2021 онд өөрчлөлт ороогүй байна. 

Дээш буцах