EN

Газрын судалгаа шинжилгээ, бодлого төлөвлөлтийн газар

Хүснэгт 1. албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Газрын дарга

А.Амарсайхан

 

 

2

Газрын харилцааны стратеги, бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Энхжаргал

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

         Б.Туул

4

 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Р.Отгончимэг 

5

Хот тосгон, бусад суурин газрын орон зайн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Энхнаран

 

 

6

Судалгаа, шинжилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

Дээш буцах