EN

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

Зорилго:

    Салбарын болон байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр дүн, гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Салбарын төсвийн төлөвлөлт (үндсэн төсөв, хяналтын төсөв), санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг эрхэлж, салбарын хэмжээний санхүүгийн хяналтыг хэрэгжүүлж, материалын хангалт хийх;
  • Агентлагийн болон аймаг, нийслэлийн салбаруудын төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулах, батлуулах, хуваарилах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;
  • Агентлаг болон орон нутгийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан тэнцэл, мэдээ мэдээллийг хуулийн хугацаанд ОУНББ-н стандартын дагуу гаргаж, хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих;
  • Төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах, үр өгөөжийг дээшлүүлэх;
  • Салбарын болон агентлагийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шатлан шийдвэрлэх санал боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлэх;
  • Бүх төрлийн гэрээт ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авахад оролцох, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авсан баримтыг үндэслэн зардлыг хааж, төлбөр тооцоо барагдуулах. 

Хүснэгт 1.Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн  албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч

Д.Баярсайхан

260629

214

2

Төсвийн нэгдсэн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Уранчимэг

267507

 122

3

Санхүүгийн тайлан орон нутгийн салбар хариуцсан ахлах нягтлан бодогч 

С.Мядагмаа

4

Урсгал үйл ажиллагааны бүртгэл, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Энхтуул

5

Цалин хөлс, хөрөнгийн бүртгэл хариуцсан нягтлан бодогч

      Ч.Бямбахишиг

7

Аж ахуйн менежер

С.Жамбасүрэн

8

Нярав

Ж.Жаргалсайхан

260761

110

9

Жолооч

Б.Агваанжимбаа

267507

122

Дээш буцах