EN

Байгууллагын архивын сан хөмрөг

Ерөнхий мэдээлэл

Архив байгуулсан эрх зүйн акт:                                                                                                               Байгууллагын архивын гэрчилгээ, дугаар  42

                                                                                                                                                                            Олгосон:          Үндэсний Төв Архив,  2004 он

Харъяалах салбар архив:Архив, мэдээллийн төв.

Хаяг: 15170. Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,

Барилгачдын талбай 3,tel/fax 976-51-26 42 12,

E-mail: info@gazar.gov.mn

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл:

 • ГЗБГЗЗГ-ын Архивт  баримт хүлээн авах, ангилах, төрөлжүүлэх, тэдгээрээр архивын хөмрөг байгуулах;
 • Архивын баримтын тоо бүртгэл хөтлөх;
 • Архивын баримтын агуулга, бүрэлдэхүүнийг нээн харуулсан мэдээлэл-лавлагааны сан бүрдүүлэх;
 • Архивын баримтыг ашиглуулах;
 • Архивын хөмрөг үүсгэгч байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх,
 • Уншлагын танхимаар иргэд, судлаачдад баримт ашиглуулах.
 • Архивын баримтыг цахим хэлбэрт оруулах, хадгалах, ашиглалтын хувь үүсгэх
 • Тайлан, тоон мэдээг АЕГ хүргүүлэх, Улсын нэгдсэн санд оруулах
 • Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Хүснэгт 1. Архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээ /2022 оны 05 дугаар сарын 02-ны байдлаар/

Дансны нэр

Оны хязгаар

ХН-ээр

Улсын геодези, зураг зүйн газар

1966-1974

39

Улсын газар зохион байгуулалт, хайгуул төслийн институт

1974-1989

153

Улсын геодези, зураг зүйн газар

1989-1992

28

Газар зохион байгуулалтын алба

1992-1997

12

Газрын хэрэг эрхлэх газар

1997-2002

28

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар

/ГХЭГ,Үл хөдлөх-ЭХБГ, ГЗЗГ-ын хамтарсан/

2003-2006

105

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар

2003-2008

1268

Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар

2009-2012

987

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар

2012-2016

693

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

2017 оноос

401

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

1966-2022

3714

Хүснэгт 2. Байгууллагад ажиллагсдын тэтгэвэр тогтоохтой холбоотой баримтууд 

Хөмрөгийн нэр

Оны хязгаар

Нийт тоо

Байгууллагын архив

1

Улсын геодези, зураг зүйн газар

1966-2002

122 ХН

2

Улсын газар зохион байгуулалт, хайгуул,  төслийн институт

1974-1989

37 ХН

3

Газрын бодлогын хүрээлэн

1989-1992

39 ХН

4

Газар зохион байгуулалтын алба

1992-1997

12 ХН

5

Газрын хэрэг эрхлэх газар

1997-2002

28 ХН

Иргэний

6

БНМАУ-ын Иргэний паспорт болон бусад тусгай төрлийн баримтууд

1960

2 ширхэг

7

Хөдөлмөрийн дэвтэр,

1961-1987

40 ширхэг

8

ҮЭ-ийн батлах

 

1 ширхэг

9

Аттестат

1980-1976

4 ширхэг

10

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ

1979-1984

7 ширхэг

11

Дунд боловсролын гэрчилгээ

1978

1 ширхэг

12

Давхардсан тоогоор нийт 15200 орчим ажилтан албан хаагчдын цалин, ажилласан жил, ЭМД, НДШ  төлөлт, Төрийн болон салбар, байгууллагын шагнал,  боловсон хүчний баримтууд хадгалагдаж байна.

Хүснэгт 3. Үндэсний төв архиваас  байнгын хадгалалтад шилжүүлэн авсан баримт

 

 

 

Улсын геодези, зураг зүйн газар

 

 

 

ҮТА-ын 341-р хөмрөгт

5 данстай,

95500 орчим хуудас баримт

бий.

 

1961-2002

оны

зааг

 

Бүгд

382

ХН

 

1959 онд СнЗ-ийн 454 дүгээр тогтоолоор “Газар зохион байгуулах экспедици

1974 онд МАХН-ын Төв хороо, СнЗ-ийн 19-р тогтоолоор “Газар зохион байгуулах, хайгуул, зураг төслийн институт

1990 онд Байгаль орчныг хамгаалах улсын хорооны 8-р тушаалаар “Газрын бодлогын хүрээлэн

1997 онд УИХ, ЗГ-ын 71-р тогтоолоор “Газар зохион байгуулалтын алба

2000.09.01-нд УИХ-ын 2000 оны 32-р тогтоолоор “Газрын хэрэг эрхлэх газар

2002.07.10-нд УИХ-ын 2002 оны 58-р тогтоолоор “Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар

1970-1979

117

1980-1989

99

1989-1998

58

1997-2002

28

 

1961-2002

 

80

Аэро геодезийн үйлдвэр ХХК

70 жил хадгалах

1 данс

 

 

1987-2008

 

40

 

Улсын Геодези, зураг зүйн газрын даргын тушаал

Зураг зүйн үйлдвэр УҮГ

70 жил хадгалах

1 данс

 

1985-2008

 

18

Улсын Геодези, зураг зүйн газрын даргын тушаал

Төрийн байнгын хадгалалтанд 382 хадгаламжийн нэгжийн 95500 орчим хуудас баримт шилжүүлэн авсан.

  Хүснэгт 4.   Үйлчилгээний тоо баримтаас

Сар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Нийт

2015 он

19

21

17

19

26

19

22

15

24

22

25

23

албан бичгээр  54

дотооддоо    589

хуулбар үнэн БД:15/ 01-15/251

ойн арга хэмжээ 2 удаа

/ГЗБ-ын 60 жилийн  үзэсгэлэн /  нээлттэй хаалганы өдөрт 1

2016 он

21

19

16

25

18

21

27

22

28

29

21

30

албан бичгээр     49

дотооддоо       604

хуулбар үнэн  БД:16/01-16/ 277

ойн арга хэмжээ, үзэсгэлэн 2

2017 он

23

28

25

29

26

21

27

19

22

24

28

24

албан бичгээр        38 дотооддоо     651

хуулбар үнэн БД:17/01-17/286,

ойн арга хэмжээ, үзэсгэлэн 2

2018 он

33

17

26

18

22

24

29

27

32

25

29

37

албан бичгээр        62

дотооддоо     965

хуулбар үнэн БД:18/01-18/244

ойн арга хэмжээ, үзэсгэлэн 2

2019 он

21

19

16

25

18

21

27

22

28

29

21

30

Албан бичгээр        41

дотооддоо     957

хуулбар үнэн БД:19/01-19/274

2020 он

23

28

25

29

26

21

27

19

22

24

28

24

албан бичиг,   

өргөдөл, хүсэлт- тоо 44

дотооддоо     1724

хуулбар үнэн БД:20/01-20/374

2021 он

23

28

25

29

26

21

27

19

22

24

28

24

албан бичиг-12 , өргөдөл хүсэлт  38

дотооддоо     1544

хуулбар үнэн БД:21/01-21/378

ойн арга хэмжээ  1, АТГ, СЯ-ны хяналт шалгалтуудад баримт хуулбарлаж ашиглуулсан.

2022 он

21

14

8

19

18

*

*

*

*

*

*

*

албан бичгээр 

/өргөдөл, хүсэлт/   21

дотооддоо     702

хуулбар үнэн БД:22/01-22/416

                           Үйлчилгээний хураамж:

 • Архивын ерөнхий газрын даргын тушаал 2021 оны А/24, “Төрийн архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай”-д заасан тарифын дагуу үйлчилдэг.

 

 • Хууль хяналтын байгууллага /бүх шатны шүүх, прокурор, цагдаагийн байгууллага, Төрийн Аудит болон Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо/-ын албан бичгийг үндэслэн лавлагаа хуулбарыг үнэ төлбөргүйгээр олгож, ашиглуулна.

 


Хүснэгт 5. Баримтын архивын лавлагаа, хуулбар олгох үйлчилгээ, үнэ тариф

Лавлагааны төрөл

Үйлчилгээний хөлс

/төгрөгөөр/

Үндсэн үйл ажиллагааны холбогдолтой

Хувилах

2 000

Сканердах

5 000

Боловсон хүчний холбогдолтой

2 500

 

Шагналын , ажил байдлын

2 000

Санхүүгийн баримтын хуулбар

3 000

Цалингийн тодорхойлолт

2 500

Ажилласан жилийн лавлагаа

2 000

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын байгууллагын архив

Байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн байнга хадгалах 424 ХН

Түр хадгалах хадгаламжийн нэгжийн 2856 ХН

Боловсон хүчний хувийн хэрэг 88 ХН

Тусгай төрлийн баримтаар

Нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн
Дээш буцах