EN

Газар зүйн нэрийн зураг

1980-1987 онд газар зүйн нэрийн тодруулалт хийж 18 аймгийн 200 гариу суманд Газар нутгийн зургийн альбомыг зохион хэвлүүлсэн. Эдгээр зургууд бүх аймаг, сумдад ашиглагдаж байна. 3 аймгийн 33 сум 1987 оноос хойш байгуулагдсан, өөрчлөн байгуулагдсан бөгөөд одоог хүртэл Газар нутгийн нэрийн альбомгүй байна.

Дээш буцах