EN

Хуулийн хэлтэс

Хүснэгт 1. Хуулийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хуулийн хэлтсийн дарга

Д.Энхтуяа

 

2

Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ч.Нямсүрэн

3

Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхзул

4

Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

Дээш буцах