EN

ГЕОДЕЗИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН ХЭМЖЛИЙН БАГАЖ ШИЛЖҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.    Шилжүүлэн өгч буй болон шилжүүлэн авч буй аж ауйн нэгж,

байгууллагын албан бичиг, иргэний өргөдөлд дараах зүйлийг тодорхой тусгаж бичих;

Үүнд:

·         Багаж үйлдвэрлэсэн улс;

·         Багажны марк;

·         Багажны хувийн дугаар;

·         Шилжүүлж буй шалтгаан тодорхой бичих, баримтжуулан хавсаргах;

 

2.    Худалдан авч байгаа тохиолдолд “ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ” гэрээ

байгуулах;

3.    Бусад тохиолдолд шилжүүлэг хийж байгаа бол НОТАРИАТоор

баталгаажуулсан байх /багаж эзэмшигч нас барсан, аж ауйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг зогсоосон баримт, бусад материалыг баримтжуулан хавсаргах/;

4.    Багажны хуучин гэрчилгээний эх хувийг хавсаргаж, хураалгах;

5.    Багажийг фото зургаар баримтжуулан албан бичиг болон өргөдөлд

хавсаргах;

6. Бүрдүүлсэн баримт бичгийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын БИЧИГ ХЭРЭГТ хаяглах;

7. Шилжүүлж буй багажаа Геодезийн хэмжил зүйн лабораторид харилцан хоёр тал заавал өөрийн биеэр авчирч, бүртгүүлж баталгаажуулах;

 

Дээрх баримт бичгийг Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилга, хот байгуулалтын яамны 1 дүгээр давхарт “ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР”-ын БИЧИГ ХЭРЭГТ доорх утсаар холбогдож, хүрлээлгэн өгнө.

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ УТАС: ГЗБГЗЗГ-ын бичиг хэрэг (51)260203

                                          Геодезийн хэмжил зүйн лаборатори 70112099

Дээш буцах