EN

Тусгай хэрэгцээний газар

Улсын тусгай хэрэгцээний газрын нийт хэмжээ  26080.7 мянган га талбай буюу улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 16.67 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд өмнөх оныхоос 0.01 хувиар өссөн байна.

Зураг 2.2.1: Улсын тусгай хэрэгцээний газрын эзлэх хувь

Улсын тусгай хэрэгцээний газрын ангилалд Улсын тусгай хамгаалалттай газар  21927.0 мянган га буюу 84.07 хувийг, улсын хилийн зурвас газар  3110.34 мянган га буюу 11.92 хувийг, улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124.1 мянган га буюу 0.47 хувийг, гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 0.04 мянган га буюу 0.0001 хувийг, шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 36.13 мянган га буюу 0.13 хувийг, аймаг дундын отрын бэлчээр 691.41 мянган га буюу 2.65 хувийг, улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110.94 мянган га буюу 0.42 хувийг, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24.47 мянган га буюу 0.09 хувийг, чөлөөт бүсийн газар 2.11 мянган га буюу 0.008 хувийг, үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар 54.15 мянган га буюу 0.2 хувийг, аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар 0.02 мянган га буюу 0.0001 хувийг тус тус эзэлж байна.

Тайлант онд Улсын хэмжээнд 19945.11 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан байна. Үүнд:

-       Засгийн газрын 2021 оны 307 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Сэргэлэн, Алтанбулаг сумын нутаг дэвсгэрийн 19390.4 га газрыг үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зориулалтаар;

-       Засгийн газрын 2021 оны 251 дүгээр тогтоолоор Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 509.1 га газар, мөн дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 2.01 га газрыг  үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зориулалтаар;

-       Засгийн газрын 2021 оны 280 дугаар тогтоолоор "Туул-Сонгино усны нөөцийн цогцолбор" төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэгт 5 байршилд нийт 43.6 га газрыг үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зориулалтаар тус тус улсын тусгай хэрэгцээнд авсан байна.

Хүснэгт 2.2.1: Улсын тусгай хэрэгцээний газрын өөрчлөлт /га-гаар/

Д/д

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал

2020

2021

Зөрүү

VI

Улсын тусгай хэрэгцээний газар

26060758.76

26080703.87

19945.11

1

Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд

21926998.72

21926998.72

0.0

а

дархан цаазат газар

10919403.00

10919403.00

0.0

б

байгалийн цогцолборт газар

8883939.10

8883939.10

0.0

в

байгалийн нөөц газар

2044351.62

2044351.62

0.0

г

дурсгалт газар

79305.00

79305.00

0.0

2

Улсын хилийн зурвас газар

3110340.89

3110340.89

0.0

3

Улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар

124097.61

124097.61

0.0

4

Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар

37.62

37.62

0.0

5

Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай

36125.64

36125.64

0.0

6

Аймаг дундын отрын бэлчээр

691413.80

691413.80

0.0

7

Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай

110940.00

110940.00

0.0

8

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай

24470.00

24470.00

0.0

9

Чөлөөт бүсийн газар

2108.40

2108.40

0.0

10

Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар

34203.90

54149.01

19945.11

11

Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар

22.00

22.00

0.0

 

Зураг 2.2.2: Улсын тусгай хэрэгцээний газрын ангиллын талбайн хэмжээ /га/

            Энэхүү өөрчлөлтөөр хөдөө аж ахуйн газраас 15718.65 га , хот тосгон, бусад суурины газраас 3079.65 га, зам, шугам сүлжээний газраас 974.44 га, ойн сан бүхий газрын 172.37 га тус тус Улсын тусгай хэрэгцээний газрын ангилалд шилжсэн байна.

 

Хүснэгт 1.2.2: Улсын тусгай хэрэгцээний газрын ангилалд шилжсэн газрууд /га/

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал

 Талбайн хэмжээ /га/

 Хөдөө аж ахуйн газар

 Бүгд

15718.65

 Бэлчээр

14548.51

 Хадлан

-

 Тариалан

967.23

 Атаршсан газар

-

 ХАА-н барилга байгууламжийн дэвсгэр газар

202.91

 ХАА-н хэрэгцээнд тохиромжгүй газар

-

 Хот тосгон, бусад суурины газар

 Бүгд

3079.65

 Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар

2021.20

 Уурхайн газар

386.97

 Нийтийн эдэлбэрийн газар

46.47

 Гэр хорооллын газар

625.01

 Зам, шугам сүлжээний газар

 Бүгд

974.44

 Авто зам

251.63

Төмөр зам

8.31

Агаарын тээвэр

506.44

 Шугам сүлжээний газар

208.06

 Ойн сан бүхий газар

 Бүгд

172.37

 Ойгоор бүрхэгдсэн газар

-

 Ой модыг нь огтолсон газар

-

 Мод үржүүлгийн газар

172.37

 Ой тэлэн ургах нөөц газар

-

Нийт дүн

19945.11

 

Дээш буцах