EN

Орон зайн өгөгдөл, дэд бүтцийн газар

Орон зайн өгөгдөл, дэд бүтцийн газрын албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Орон зайн өгөгдөл, дэд бүтцийн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Ж.Гал

119 

 

2

Геодези, зураг зүйн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Амарзаяа

 

 

  206

 

 

 

 

 

3

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн менежмент, хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

        Г.Хулан

4

Орон зайн өгөгдлийн сангийн боловсруулалт, загварчлал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

        Г.Энхзаяа

206

 

5

Орон зайн өгөгдлийн сангийн технологийн шийдэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

      Т.Оюунтөгс

206

 

6

Орон зайн өгөгдлийн сангийн стандарт, боловсруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

     Ч.Чимэгбаяр

206

 

Дээш буцах