EN

Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтэс

Зорилго:

    Орон зайн мэдээлэл, технологийн асуудал буюу байрлалд суурилсан орон зайн мэдээллийн менежмент, нэгдсэн хүрээний бодлогыг хэрэгжүүлэх, нийгэм, эдийн засгийн бодлого, төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтыг суурь орон зайн мэдээлэл, үйлчилгээгээр дэмжих, олон нийтэд түгээх ажлыг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулахад оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

 • Салбарын өгөгдөл дамжуулах болон интернетийн сүлжээний аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах;
 • Салбарын дата төв болон мэдээллийн системийн кибер аюулгүй байдлыг хангаж, тасралтгүй, хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 • Салбарын мэдээллийн системийн кибер аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, зориулалтын нөхцөлд хадгалах замаар бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангах;
 • Мэдээллийн сангуудын нэгдмэл байдал, уялдаа холбоог хангах, өгөгдлийн сангийн нэгдсэн загвар, бүтцийг боловсруулах, өгөгдлийн санг удирдах системийн шийдлийг нэвтрүүлж, хөгжүүлэлтийг хийх, зохион байгуулалтыг хангах;
 • Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг нэгдсэн стандартын дагуу бүрдүүлэх, хөрвүүлэх, мета-өгөгдөл үүсгэх, шинэлэг, баталгаатай, чанартай, бэлэн байдлыг хангах ажлыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах;
 • Орон зайн өгөгдөл, мэдээлэлд хялбар хандах, хайх, ашиглах боломж бүхий системийг бий болгох, орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн системийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах;
 • Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, боловсруулах, хадгалах, хамгаалах, түгээх, ашиглах үйл ажиллагаатай холбогдсон бодлого, хууль эрх зүйн орчин, стандартын тогтолцоог бүрдүүлэх;
 • Салбарын үйл ажиллагаанд орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн технологийн шинэлэг технологи, шийдлийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангах;
 • Мэдээллийн технологи болон орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн үйл ажиллагаатай холбоотой журам, заавар, гарын авлага боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах, бусад нэгж, салбар болон бусад байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх;
 • Салбарын хэмжээнд шаардлагатай бусад мэдээллийн сан, програм хангамжийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, хэвийн үйл ажиллагааг хангах;
 • Орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл бүрдүүлэгч бусад байгууллагуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу мэдээлэл солилцох нөхцөлийг бүрдүүлэх;
 • Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн оролцогчдыг дэмжиж, мэдээлэл түгээх, солилцох геоплатформ, геопорталыг хөгжүүлэх, системийн нэгдсэн удирдлагыг бий болгох, иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээллийг хууль, журмын дагуу нээлттэй ил тод, хүртээмжтэй хүргэх, тогтвортой үйл ажиллагааг хангах.
 • Орон зайн өгөгдөлийн дэд бүтцийн үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах;
 • Салбарын болон байгууллагын албан ёсны цахим хуудсуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, албан хаагчдыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах; 

Хүснэгт 1. Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга

П.Нямдаваа 

321299

103а

2

Мэдээллийн аюулгүй байдал, салбарын мэдээллийн систем, сүлжээ хариуцсан ахлах инженер

-

264586

104

3

Орон зайн өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем, технологийн шийдэл  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ж.Чингим

 264596

206

4

Орон зайн өгөгдлийн стандартчлал боловсруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Чимэгбаяр

6

Орон зайн веб үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

Н.Батболд

     264586

         104

7

Техник хангамж, үйлчилгээ хариуцсан инженер

-

8

Орон зайн өгөгдөл боловсруулалт загварчлал хариуцсан инженер

Ё.Мижид

     264596

         206

 

9

Салбарын програм хангамж хөгжүүлэлт хариуцсан  инженер

Д.Дэлгэрбаяр

Дээш буцах