EN

Байгууллагын бүтэц

 • Газрын дарга
  • Төрийн захиргаа, удирдлагын газар
   • Хууль, хяналт-шинжилгээний хэлтэс
   • Архив, мэдээллийн хэлтэс
   • Гадаад хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс
  • Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс
  • Газрын удирдлага, хот байгуулалтын газар
   • Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтэс
   • Газар зохион байгуулалтын хэлтэс
   • Кадастрын хэлтэс
   • Хот байгуулалтын хэлтэс
  • Хяналт, шалгалтын хэлтэс
  • Геодези, орон зайн өгөгдөл, дэд бүтцийн газар
   • Геодези, зураг зүйн хэлтэс
   • Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтэс

Нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба, 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, сумын газрын даамал

Нийтлэг чиг үүрэг:

 1. Салбарын хууль тогтоомж болон салбарын бодлогыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж хэрэгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах;
 2. Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичигт туссан арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах, түүний үр дүнг хариуцах;
 3. Агентлагийн эрхлэх асуудлаар гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
 4. Нээлттэй, ил тод, шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх;
Гарчиг байхгүй

Дээш буцах