EN

ГАЗАР ЗҮЙН УЛАМЖЛАЛТ НЭРИЙГ ТОДОТГОХ

2017-2019 оны Улсын төсөвт газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх ажлын төсвийг батлаагүй тул орон нутгийн төсвөөр хийлгүүлэхээр 21 аймгийн Засаг дарга нарт хүсэлт хүргүүлсэн /Зураг 3/.

Зураг 3. 21 аймгийн Засаг дарга нар

 

2019 онд Дундговь аймаг орон нутгийн төсвөөр Өлзийт, Сайнцагаан сумын газар зүйн нэрийн тодруулалт, мэдээллийн сан байгуулах ажлыг гүйцэтгэж үр дүнг ГЗБГЗЗГ-т хүлээлгэн өгсөн байна. 

Дээш буцах