EN

БУЙР НУУРЫН ЁРООЛЫН ЗУРАГЛАЛЫН АЖИЛД ХЯНАЛТЫН ХЭМЖИЛТ ХИЙЛЭЭ

[English below]

“Буйр нуур, цутгал голын экосистем, нуурын ёроолын болон биологийн төрөл зүйлийн судалгааг хийх зохистой ашиглах, хамгаалах дасан зохицох төлөвлөгөөг Буйр нуур-Халх голын сав газрын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх” ажлын хүрээнд хийгдэж буй Буйр нуурын ёроолын зураглалын ажилд 2023 оны 07 дугаар сарын 30-аас 2023 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд Геодези, зураг зүйн хэлтсээс хяналтын хэмжилтийн ажлыг хийлээ. 

 

CONTROL SURVEY FOR MAPPING THE BOTTOM OF LAKE BUIR CONDUCTED

The department of Geodesy and cartography of Agency for Land administration and management, geodesy and cartography of Mongolia has successfully conducted a control survey for mapping the bottom of Lake Buir as part of the “Conservation and adaptation plan and research work on ecosystem and biological diversities of Lake Buir and main tributary rivers of the lake Buir” from 30 July to 03 August, 2023. The survey will contribute to the ongoing efforts to conserve and manage the ecosystem and biodiversity of Lake buir and its surrounding areas.

  

Дээш буцах