EN

“MONPOS” GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ТУРШИЛТЫН ХУВИЛБАР АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 267 дугаар тогтоолоор ITRF2020 солбицлын тогтолцоог ашиглах шийдвэр гарсны дагуу ГЗБГЗЗЕГ-аас  GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын солбицол, хурдны утгыг тооцоолон гаргаж “MONPOS” онлайн боловсруулалтын системийн туршилтын хувилбарыг 2023 оны 01  дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 7 хоногийн хугацаанд ажиллуулж байна.

https://monpos.gazar.gov.mn/monpos/monpos холбоосоор хандаж ашиглана уу.

Дээш буцах