EN

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газрын нөхөн сэргээлт хийх

Цахим систем

 • "Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагуудын цахим системд нэвтрэх бол  энд дарна уу.

Журам

 • Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 191 дугаар тушаалаар батлагдсан "Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, тэдгээрт хяналт тавих журам"-тай танилцах бол энд дарна уу.

Заавар, гарын авлага

 • Бэлчээрийн газрыг экологийн чадавхаар зураглах заавартай танилцах бол энд дарна уу.
 • Бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фото мониторингийн аргаар үнэлэх
 • Бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлтийн загвартай танилцах бол энд дарна уу.
 • Бэлчээрийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар
 • Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын заавар
 • Тариалангийн газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан зааввар
 • Хот тосгон, бусад суурины газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын аргачилсан заавар

  Мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаалт

  Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, Газрын нөхөн сэргээлт ”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалтыг энд дарж харна уу.

  Дээш буцах